Regulamin korzystania z usług abdomed.pl

Przeczytaj regulamin korzystania z usług abdomed.pl

 

1.

Portal „abdomed.pl”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

2.

Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie “Portalu” jest Fundacja ABDOMED Całodobowa Pomoc Medyczna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-142) przy ul. Gąsiorowskiego 38, NIP 895-215-06-62 REGON 367930743000000, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000689140, reprezentowaną przez komplementariusza Fundacja ABDOMED Całodobowa Pomoc Medyczna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-142) przy ul. Gąsiorowskiego 38 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000440874 w imieniu którego działa Prezes Zarządu.

3.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie usług medycznych jest Fundacja ABDOMED Całodobowa Pomoc Medyczna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-142) przy ul. Gąsiorowskiego 38, NIP 895-215-06-62 REGON 367930743000000, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000689140, reprezentowaną przez komplementariusza Fundacja ABDOMED Całodobowa Pomoc Medyczna Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-142) przy ul. Gąsiorowskiego 38 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000440874 w imieniu którego działa Prezes Zarządu.

4.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Portal konta Klienta, służącego identyfikacji Klienta i zamawianiu usług medycznych świadczonych przez personel medyczny (lekarzy i ratowników medycznych) jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, na rzecz Klienta.

5.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.

2/ Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

3/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia usługi za pośrednictwem Portalu.  Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

3/ Opłata  – koszt usługi medycznej zamówionej za pośrednictwem Portalu,

4/ Konto Klienta – rejestracja dokonana przez Klienta na stronie abdomed.pl, uaktywniona przez Portal na podstawie podanego przez Klienta adresu e-mail.

5/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.

6/ Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji.

7/ Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.

8/ Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.

9/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez Lekarza podczas wizyty domowej.

10/ Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem abdomed.pl.

11/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane,

12/ Strona internetowa – strona internetowa abdomed.pl,

13/ Usługi medyczne – usługi polegające na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez Lekarza lub ratownika medycznego zamówionej przez Klienta za pośrednictwem Portalu, wykonywana w miejscu zamieszkania pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa.

6.

 Portal umożliwia zamawianie usług medycznych na terenie Wrocławia i okolic.

   • Usługi medyczne zamówione za pośrednictwem Portalu wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, w niedzielę 8:00-21:00 w zależności od dostępności personelu medycznego.
   • Portal nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.).
   • Portal nie gwarantuje, iż każdy lekarz wykonujący wizytę domową posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej lub zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.
 1. Zamawianie usług medycznych za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności.
 2. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:

1/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

2/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego. W przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,

3/ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz personelu medycznego opłaty za usługę medyczną zgodnie z Cennikiem,

4/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

5/ udziela zgody by Portal skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu usługi medycznej, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez personel medyczny usłudze.

 1. Portal umożliwia założenie Konta Klienta. Warunkiem dokonania rejestracji jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, dostępnego do odtworzenia, pobrania jak również utrwalania, na Stronie internetowej oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści.
 2. W celu założenia Konta Klienta Klient:

a/ podaje swoje dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i adres e-mail,

b/ wprowadza nadany przez siebie login i hasło, umożliwiające logowanie się do Konta Klienta po jego aktywowaniu.

   1. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami. Wszelkie treści, komunikowane Klientowi lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Klienta będą uważane za otrzymane od lub złożone wobec Klienta.
   2. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 4 oraz zaakceptowaniu Regulaminu Portal wysyła na adres mailowy podany przez Klienta link aktywacyjny, pozwalający na aktywowanie Konta Klienta. Klient we własnym zakresie jest obowiązany utrzymywać w należytej poufności hasło pozwalające na logowanie się na Konto Klienta.

7.

 1. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Portalu – po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu. Klient posiadający Konto Klienta może dokonać zamówienia usługi medycznej również po zalogowaniu się na Konto Klienta, co pozwala na skrócenie procedury składania zamówienia na usługę medyczną.
 2. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia usługi medycznej, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej są nagrywane.
 3. Składając zamówienie usługi medycznej Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

a/ imię i nazwisko lub firmę Klienta,

b/ adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

c/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

d/ imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta

e/ żądany dzień i czas wizyty

Składając zamówienie poprzez Konto Klienta, Klient podaje jedynie dane wymienione w ust. 3 pkt d i e oraz adres, pod którym ma zostać wykonana wizyta domowa, jeśli jest adresem innym niż adres Klienta podany przy zakładaniu Konta Klienta.

   1. Składając zamówienie na usługę medyczną, klient potwierdza, iż Pacjent, dla którego umawiana jest usługa nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Portal nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu usługi medycznej z personelem medycznym. Portal nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Portalu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.
   2. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.
   3. Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę medyczną poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Portal, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania usługi, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms, lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu wizyty adres poczty elektronicznej.
   4. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
   5. W celu realizacji zamówienia na usługę medyczną zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia personelowi medycznemu danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
   6. W przypadku płatności za pośrednictwem strony internetowej, Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do PayU SA, bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia usługi medycznej.

8.

 1. Portal potwierdza dostępność personelu medycznego mającego wykonać usługę medyczną.
 2. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, Portal dokonuje na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, w tym telefonicznie.
 3. Potwierdzenie przez obie strony wizyty Lekarza i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta.
 4. Portal zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej usługi medycznej, w przypadku, gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.
 5. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej usługi medycznej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Portal kontaktuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wykonania usługi.

9.

 1. Z tytułu wykonania wizyty domowej Klient uiszcza opłatę wyłącznie personelowi medycznemu.
 2. Opłata uiszczana jest bezpośrednio po wykonaniu usługi medycznej, w formie gotówkowej, lub przed wykonaniem wizyty domowej na stronie internetowej Portalu. Przy płatności poprzez stronę, Portal pośredniczy jedynie w pobraniu opłaty w imieniu wykonującego usługę. Pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu płatności poprzez stronę internetową.
 3. Klient może opłacić usługę jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego.
 4. W przypadku potwierdzonej pomiędzy personelem medycznym i Klientem i opłaconej za pośrednictwem serwisu usługi medycznej, portal nie ma możliwości zwrotu środków za opłaconą usługę jeśli wizyta zostanie odwołana bądź nie dojdzie do skutku z winy Klienta. Obowiązek zapłaty za zamówioną i potwierdzoną przez Portal i Klienta usługę, dotyczy również sytuacji, gdy Klient wybrał sposób płatności gotówką po wizycie.
 5. Jeśli potwierdzona i opłacona usługa zostanie odwołana z winy personelu medycznego, portal zwróci całą opłaconą za jego pośrednictwem sumę Klientowi.
 6. W przypadku gdy Klient opłacił wizytę, której Portal nie potwierdził i tym samym usługa nie dojdzie do skutku, bądź Klient ze swojej winy nadpłacił za usługę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną usługę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.
 7. Personel medyczny obowiązany jest wystawić paragon fiskalny. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.) personel medyczny zobowiązany jest do wystawienia faktury, w terminie określonym w przepisach tej ustawy.

 

10.

Dokumentacja medyczna powstała w wyniku realizacji usługi medycznej jest prowadzona przez personel medyczny, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.). Pacjent po zakończeniu każdej usługi medycznej otrzymuje, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie realizacji usługi medycznej.

11.

 Zarządzający portalem Portalu dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

12.

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.
 2. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie usługi medycznej w przypadku:

1/ braku dostępności personelu medycznego oraz w każdym innym przypadku, gdy przyjęcie zamówienia nie jest możliwe;

2/ gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił Lekarzowi opłaty za wykonaną usługę medyczną bezpośrednio po zakończeniu usługi, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody, lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,

3/ Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania usługi medycznej w przeszłości naruszył dobra osobiste personelu medycznwgo lub zarządzającego Portalem,

   1. Portal może usunąć lub zablokować Konto Klienta, bez odrębnego powiadamiania Klienta o takim zamiarze, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a/ podał w trakcie rejestracji na Portalu dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;

b/ dopuścił się naruszenia dóbr osobistych personelu medycznego zarządzającego Portalem lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Portalu,

c/ dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Portal za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działania Portalu lub godzące w dobre imię zarządzającego Portalem lub osób z nim współpracujących.

   1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji na Portalu, chyba że zarządzający Portalem wyrazi na to zgodę.

13.

1 . Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

a/ podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

b/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,

c/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu

d/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

e/ jakość świadczonych przez personel medyczny usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług,

d/ brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy.

e/ odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.

f/ opóźnienie wykonania usługi medycznej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub personelu medycznego.

14.

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Zarządzającego Portalem stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem.
3. Świadczenie Usług medycznych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. Przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych podlegających szczególnej ochronie może skutkować niemożliwością skorzystania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
4. W celu realizacji zamówienia na usługę medyczną zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia personelowi medycznemu danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego personel medyczny staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.
6. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.
7. Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.

15.

1. Portal abdomed.pl, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

16. 

Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w §1 ust. 2.

17.  

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

18. 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu, pod warunkiem uiszczenia personelowi medycznemu opłaty za wykonaną usługę medyczną – z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku założenia Konta Klienta Klient uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie internetowej. Umowa o świadczenie usług Serwisu ulega rozwiązaniu z upływem 30 dniowego terminu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

19.

 1. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.
 2. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.
 3. Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

20.

 1. Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.
 2. Zmiany nie mają zastosowania w odniesieniu do zamówień na usługę medyczną przyjętych i potwierdzonych przez Portal zgodnie z postanowieniami §8, chyba że Klient wyrazi zgodę na taką zmianę.

21.

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

22.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r.
 2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszego serwisu, pisz na adres: kontakt@abdomed.pl